وردپرس فارسی ۲٫۸ نگارش استاد “کیخسرو پورناظری”


نگارش ۲٫۸ وردپرس فارسی منتشر شد.

این نگارش وردپرس فارسی٬ با افتخار مزیّن به‌نام استاد بزرگ ِ تنبور ایران٬ کیخسرو پورناظری می‌باشد.