وردپرس فارسی نگارش ۲.۸.۱


نگارش ۲٫۸٫۱ وردپرس فارسی با هدف رفع ایرادات موجود در نگارش ۲.۸ منتشر شد.