وردپرس فارسی ۴٫۱٫۱

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۱٫۱ منتشر شد. در این نگارش مشکلات موجود در نگارش ۴٫۱ برطرف شده‌اند.