وردپرس فارسی ۴٫۱٫۲

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۱٫۲ منتشر شد. در این نگارش مشکلات امنیتی موجود در نگارش‌های پیشین برطرف شده‌اند.