وردپرس فارسی ۴٫۲٫۲

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۲٫۲ منتشر شد. در این نگارش دو مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.