وردپرس فارسی ۴٫۲٫۳

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۲٫۳ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.