وردپرس فارسی ۴٫۲٫۴

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۲٫۴ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.