وردپرس فارسی نگارش ۴٫۲٫۴


وردپرس فارسی ۴٫۲٫۴ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.