وردپرس فارسی نگارش ۴٫۳٫۱


وردپرس فارسی ۴٫۳٫۱ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.