وردپرس فارسی ۴٫۴٫۲

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۴٫۲ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.