وردپرس فارسی ۴٫۵٫۲ نگارش استاد «کیهان کلهر»

وردپرس فارسی ۴٫۵٫۲ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «کیهان کلهر» است.