وردپرس فارسی نگارش ۴٫۵٫۳


وردپرس فارسی ۴٫۵٫۳ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.