وردپرس فارسی نگارش ۴٫۶٫۱


وردپرس فارسی ۴٫۶٫۱ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.