وردپرس فارسی نگارش ۴٫۷٫۱


وردپرس فارسی ۴٫۷٫۱ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.