وردپرس فارسی ۴٫۷٫۱

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۱ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.