وردپرس فارسی ۴٫۷٫۲

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۲ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.