وردپرس فارسی ۴٫۷٫۳

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۳ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.