وردپرس فارسی ۴٫۷٫۴

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۴ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل کوچک برطرف شده است.