وردپرس فارسی ۵٫۲ نگارش استاد «حسن اسکندری»

وردپرس فارسی ۵٫۲ منتشر شد.

این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «حسن اسکندری» است.