وردپرس فارسی ۴٫۵٫۳

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۵٫۳ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.

وردپرس فارسی ۴٫۵٫۲ نگارش استاد «کیهان کلهر»

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۵٫۲ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «کیهان کلهر» است.

وردپرس فارسی ۴٫۴٫۲

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۴٫۲ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.

وردپرس فارسی ۴٫۴٫۱ نگارش استاد «فرهاد فخرالدینی»

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۴٫۱ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «فرهاد فخرالدینی» است.

وردپرس فارسی ۴٫۳٫۱

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۳٫۱ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.

وردپرس فارسی ۴٫۳ نگارش استاد «لوریس چکناواریان»

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۳ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «لوریس چکناواریان» است.

وردپرس فارسی ۴٫۲٫۴

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۲٫۴ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.

وردپرس فارسی ۴٫۲٫۳

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۲٫۳ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.

وردپرس فارسی ۴٫۲٫۲

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۲٫۲ منتشر شد. در این نگارش دو مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.

وردپرس فارسی ۴٫۲٫۱

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۱٫۲ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.