وردپرس فارسی ۳ نگارش استاد “بیژن کامکار”

وردپرس فارسی ۳ با شعار «انسان‌های بزرگ٬ توانایی‌های خود را در عمل نشان می‌دهند.» منتشر شد.

این نگارش وردپرس فارسی٬ با افتخار مزیّن به‌نام استاد بزرگ ِ موسیقی سنتی ایران٬ «بیژن کامکار» است.