محتوا تعاملی – H5P

محتوای غنی را به صورت رایگان با وب‌سایت خود بسازید و اضافه کنید. برخی از…


Joubel 40,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.0 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

Central Color Palette

Manage a site-wide central color palette for a uniform look'n'feel! Supports the new block editor,…


Daniel Menzies 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.14 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Ultimate TinyMCE

Description: Beef up the WordPress TinyMCE content editor with a plethora of advanced options.


Josh Lobe 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.7.41 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

WP Editor Widget

WP Editor Widget adds a rich text widget where the content is edited using the…


David Mårtensson 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.11 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Useful Blocks

It is a plugin that collects very convenient blocks.


Ponhiro, Ryo 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.5 بروزرسانی شده در 10 ماه پیش

Highlighting Code Block

Add code block with syntax highlighting using prism.js. (Available for Gutenberg and Classic Editor)


LOOS, Inc. 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Toggle wpautop

Easily disable the default wpautop filter on a post by post basis.


Linchpin & Jonathan Desrosiers 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.8 بروزرسانی شده در 2 سال پیش