فهرست مطالب پلاس

یک افزونه قدرتمند و در عین حال کاربرپسند که به طور خودکار فهرست مطالب را…


Michael Tran 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Joli Table Of Contents

SEO-friendly Table of Contents. Gutenberg Block, no jQuery. Fast & Highly customizable. Auto or manual…


WPJoli 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

AZIndex

Stylish Indexes for your WordPress Blog. Create alphabetical indexes of your posts, with headings, subheadings,…


English Mike 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.7.1 بروزرسانی شده در 14 سال پیش

CM Table Of Contents

Add a user-friendly table of contents to aid navigation in your posts or pages.


CreativeMindsSolutions 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.0 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Directory Index Guard

Directory Index Guard is a small light weight plugin that prevents Apache webservers from showing…


WPFix Services 50+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.9 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

CC-TOC

This plugin automatically creates a table of contents based on html headings in content.


Clearcode 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.0 بروزرسانی شده در 3 سال پیش