ثبت و مدیریت مشاغل

مدیریت لیست مشاغل از طریق ادمین وردپرس و اجازه دادن به کاربران برای ارسال لیست…


Automattic 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

WPJM Extra Fields

Adds Salary and Important Information extra fields to WP Job Manager plugin. Both in the…


Gabriel Maldonado 4,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.8 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Grand Job

This plugin is used to create a job board site with lots of powerful functions


inwavethemes 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.11 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

WPJM Analytics

Track, report, and export Job Listings and Applications data for WP Job Manager.


Gabriel Maldonado 40+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.11 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

WP job Pro

Job Manager Pro plugin to manage your organization's hiring process.


Infosoft Consultants کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.1.10 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Job Listings

Fast, Powerful, Flexible solution for real estate agents using WordPress. Built-in responsive design and works…


NooTheme کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.21 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Job Listings – Resume

Fast, Powerful, Flexible solution for real estate agents using WordPress. Built-in responsive design and works…


NooTheme کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.21 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Job Listings – Job Alerts

Fast, Powerful, Flexible solution for real estate agents using WordPress. Built-in responsive design and works…


NooTheme کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.21 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Level Playing Field

A WordPress plugin that anonymizes job applications to fight bias in employment and promote true…


YIKES, Inc. کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.4 بروزرسانی شده در 8 ماه پیش

WpGenius Job Listing

Wpgenius Job Listing it’s a wordpress plugin, which allows you to add hundreds of job…


wpgenious کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.5 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Job Listings – Location

Fast, Powerful, Flexible solution for real estate agents using WordPress. Built-in responsive design and works…


NooTheme کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.21 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Job Listings – Package

Fast, Powerful, Flexible solution for real estate agents using WordPress. Built-in responsive design and works…


NooTheme کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.21 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Job Listings – Bookmark

Fast, Powerful, Flexible solution for real estate agents using WordPress. Built-in responsive design and works…


NooTheme کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.21 بروزرسانی شده در 4 سال پیش