وردپرس فارسی

پشتیبانی کامل وردپرس از تقویم جلالی و بهبود بومی‌سازی برای کاربران فارسی زبان / افغان…


Zakrot Web Solutions (in collaboration with WP-Persian team) 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.6.14 بروزرسانی شده در 2 سال پیش