وردپرس فارسی

(21 مجموع امتیازها)

پشتیبانی کامل وردپرس از تقویم جلالی و بهبود بومی‌سازی برای کاربران فارسی زبان / افغان و تاجیک.