فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Cosmetics Salon

توسط themagnifico52

نگارش: 0.2

آخرین بروزرسانی‌: 11 ژوئن 2024

نصب فعال: 40+

وردپرس نگارش: 5.0 و یا بالاتر

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Cosmetics Salon is a stunning and versatile WordPress theme designed specifically for hair and beauty businesses. Its sleek and modern design exudes professionalism, making it perfect for hair salons, beauty spas, barbershops, nail salons, and more. With a focus on aesthetics and functionality, this theme offers a user-friendly layout that effortlessly guides visitors through your services and offerings. From haircuts and hair coloring to manicures, pedicures, facials, and makeup services, the theme caters to a wide range of beauty treatments. The homepage showcases beautiful imagery of your salon or spa, enticing visitors to explore further. The intuitive navigation menu allows clients to easily find information about your services, pricing, and contact details. One of the key benefits of this theme is its responsiveness, ensuring that your website looks great and functions seamlessly across all devices, including desktops, tablets, and smartphones. This maximizes accessibility for potential clients browsing on-the-go. Integration with popular plugins allows for additional functionality such as online booking and appointment scheduling, making it convenient for clients to book their next haircut or spa treatment directly from your website. Furthermore, the Cosmetics Salon WordPress Theme provides ample opportunities for customization, allowing you to personalize colors, fonts, and layouts to align with your brand identity.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.