فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Estore Woocommerce

توسط themagnifico52

نگارش: 1.2.9

آخرین بروزرسانی‌: 12 فوریه 2024

نصب فعال: 500+

وردپرس نگارش: 5.0 و یا بالاتر

نگارش PHP: 7.2 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Estore is a versatile and user-friendly WordPress theme designed to create elegant and feature-rich online stores. With a focus on aesthetics and functionality, Estore provides an optimal platform for individuals and businesses seeking to establish a visually appealing and highly functional e-commerce website. The theme boasts a clean and modern design that is fully responsive, ensuring a seamless shopping experience across various devices and screen sizes. Estore offers a range of customization options, allowing users to personalize their online store's appearance and layout without requiring advanced coding skills. This includes customizable header and footer layouts, various color schemes, and the ability to upload custom logos and backgrounds. Estore integrates seamlessly with popular e-commerce plugins such as WooCommerce, making it easy to set up and manage products, shopping carts, and secure payment gateways. Its intuitive user interface empowers website owners to add and categorize products, manage inventory, and handle customer orders with ease. Furthermore, Estore emphasizes user experience by offering features such as product quick view, smooth product filtering, and a comprehensive product search functionality. These features enhance the browsing and shopping experience for customers, ultimately contributing to higher conversion rates. Whether you're a novice or experienced website owner, Estore offers a well-rounded solution for creating a successful e-commerce platform within the WordPress ecosystem.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.