فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Senior Care Charity

توسط revolutionwp

نگارش: 1.0.7

آخرین بروزرسانی‌: 22 فوریه 2024

نصب فعال: 60+

وردپرس نگارش: 5.5 و یا بالاتر

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Senior Care Charity is a thoughtful and adaptable web design solution created to serve the specific needs of organizations and individuals committed to providing care and support for senior citizens. This theme offers a user-friendly, professional, and visually appealing online platform for senior care charities, retirement homes, nursing facilities, elderly care services, and related nonprofits. Designed with versatility in mind, the Senior Care Charity theme caters to a diverse range of users, from small local senior care centers to large national organizations. Its primary objective is to empower these entities to establish a robust online presence and effectively connect with their target audience. One of the standout features of this theme is its responsive design, ensuring that the website functions seamlessly on all devices, from desktop computers to smartphones. It also seamlessly integrates with popular donation plugins, simplifying the process for visitors to contribute to the charity's cause. Furthermore, the Senior Care Charity theme provides tools for event management, making it easy to create and promote events such as fundraisers, support groups, and informational sessions to engage with the community. It also facilitates volunteer recruitment, a critical aspect for many senior care charities. Lastly, the theme includes essential features such as contact forms and interactive maps to facilitate easy communication with users, and it can be extended with multilingual plugins to reach a broader audience.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.