فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Supermarket Store

توسط revolutionwp

نگارش: 1.0.4

آخرین بروزرسانی‌: 14 نوامبر 2023

نصب فعال: 100+

وردپرس نگارش: 5.5 و یا بالاتر

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Supermarket Store is a versatile and feature-rich template designed to meet the specific needs of online grocery stores, supermarkets, and food retailers. With its modern and user-friendly design, this theme offers a seamless shopping experience for both customers and store owners. One of the standout features of the Supermarket Store theme is its responsive and mobile-friendly design. Shoppers can easily browse and make purchases from their smartphones and tablets, ensuring a wide customer base and increased sales potential. The theme's clean and intuitive navigation makes it effortless for users to find products, add them to their carts, and complete the checkout process. Merchants benefit from the theme's robust e-commerce functionality. It supports popular e-commerce plugins like WooCommerce, allowing store owners to manage their inventory, track sales, and offer various payment options. The theme also provides a range of customization options, enabling businesses to tailor their online store's appearance to match their brand identity. Users can change colors, fonts, layouts, and upload their logos with ease. Supermarket Store is optimized for speed and SEO, ensuring that your website loads quickly and ranks well in search engine results. This can lead to higher visibility and more organic traffic, ultimately boosting sales. Additionally, the theme is translation-ready, making it accessible to a global audience.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.