فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Tea Cafe Delight

توسط classictemplate

این یک پوسته فرزند از Classic Coffee Shop می‌باشد.

نگارش: 2.4

آخرین بروزرسانی‌: 9 دسامبر 2023

نصب فعال: 50+

وردپرس نگارش: 5.0 و یا بالاتر

نگارش PHP: 5.6 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Tea Cafe Delight is a specialized solution designed exclusively for tea cafes, tea houses, and beverage businesses, providing them with the tools to create an engaging and visually appealing online presence. This theme boasts a design that exudes warmth and sophistication, featuring clean and organized layouts, soothing color schemes, and elegant typography. These elements collectively contribute to a delightful user experience, which remains consistent across various devices, ensuring accessibility to a wider audience. Key features of this theme encompass menu showcases for presenting an array of tea offerings, including blends, flavors, and brewing methods, as well as integrated e-commerce functionality for convenient online ordering. A reservation system simplifies table bookings, offering personalized tea experiences, while seamless blog integration facilitates the sharing of engaging tea-related content. Furthermore, Tea Cafe Delight supports social media integration, an events calendar for promoting tea-related events such as tastings and workshops, and prominently displays contact and location information for enhanced customer interaction. In summary, the Tea Cafe Delight WordPress theme is the perfect choice for businesses deeply rooted in the tea and beverage industry looking to establish a robust online presence. Its inviting design, premium status, and rich feature set provide the necessary tools to effectively showcase tea offerings, engage customers, and excel in the competitive landscape of tea and beverage businesses.

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.