فهرست پوسته‌ها

فیلترشده بر اساس:
ویرایش

طرح

شاخص‌ها

موضوع

بازگشت به لیست پوسته‌ها

Travel Ride

توسط Eagle Vision IT

پوسته تجاری

این پوسته رایگان است اما ارتقا یا پشتیبانی تجاری مالی اضافی را ارائه می‌دهد.

نگارش: 1.0.3

آخرین بروزرسانی‌: 16 نوامبر 2023

نصب فعال: 90+

نگارش PHP: 7.4 و یا بالاتر

صفحه اصلی پوسته

Introducing Travel Ride: a cutting-edge full-site editing theme seamlessly integrated with powerful page builders like Gutenberg, Rise blocks, RT easy builder, and Elementor. Its sleek, minimalist design provides an exceptional platform for crafting modern and highly adaptable websites, harnessing the latest WordPress advancements. Themes like Travel Ride, optimized for Full Site Editing (FSE), play a pivotal role in enhancing website speed, optimizing SEO, and ensuring swift page loading. To achieve optimal results, it's crucial to consistently update and fine-tune content and meta tags. For a live demonstration, visit: https://demos.eaglevisionit.com/travel-ride. For easy import options, refer to: https://wpactivethemes.com/how-to-import-demos-using-rt-easy-builder/

پشتیبانی

حرفی برای گفتن دارید؟ کمک نیاز دارید؟

مشاهده تالار پشتیبانی

گزارش

آیا این پوسته مشکلات بزرگی دارد؟

گزارش این پوسته

ترجمه‌ها

ترجمه Travel Ride

پوسته‌ای پیدا نشد. یک جست‌و‌جوی متفاوت انجام دهید.