ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.4 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

ویرایشگر کلاسیک

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.4 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

گوتنبرگ

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.4 بروزرسانی شده در 4 روز پیش