وردپرس فارسی ۴٫۷٫۴

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۴ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل کوچک برطرف شده است.

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۳

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۳ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی برطرف شده است.

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۲

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۲ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۱

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۷٫۱ منتشر شد. در این نگارش چند مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.

وردپرس فارسی ۴٫۷ نگارش استاد «فرج علیپور»

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۷ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «فرج علیپور» است.

وردپرس فارسی ۴٫۶٫۱

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۶٫۱ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.

وردپرس فارسی ۴٫۶ نگارش استاد «ملیحه سعیدی»

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۶ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «ملیحه سعیدی» است.

وردپرس فارسی ۴٫۵٫۳

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۵٫۳ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.

وردپرس فارسی ۴٫۵٫۲ نگارش استاد «کیهان کلهر»

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۵٫۲ منتشر شد.
این نگارش از وردپرس فارسی با افتخار مزیّن به نام استاد گرانقدر موسیقی ایران، «کیهان کلهر» است.

وردپرس فارسی ۴٫۴٫۲

Posted on by . Filed under Uncategorized.

وردپرس فارسی ۴٫۴٫۲ منتشر شد. در این نگارش یک مشکل امنیتی مهم برطرف شده است.