مدیریت فایل

افزونه مدیریت فایل امکان ویرایش، حذف، بارگذاری، دانلود، کپی کردن و چسباندن پرونده‌ها و پوشه‌ها…


mndpsingh287 1+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Media from FTP

ثبت افزودن کتابخانه‌ی رسانه از فایل که از طریق FTP بارگذاری شده است.


Katsushi Kawamori 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.11 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Media Sync

Simple plugin to scan "uploads" directory and bring those files into Media Library.


Erol Živina 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

WP Easy Uploader

Easily upload any type of content without the need for FTP. You can even upload…


Chris Jean 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.8.2 بروزرسانی شده در 13 سال پیش

CYAN Backup

Backup your entire WordPress site and its database into a zip file on a schedule.…


Greg Ross 800+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

Auto FTP

Makes plugins and themes installs and updates faster, no longer needs ftp details confirmation.


Turcu Ciprian 500+ نصب فعال آزمایش‌شده با 2.8.4 بروزرسانی شده در 13 سال پیش

FTP Access

With this plugin, No longer needs FTP credentials for each update or install !


Danial Hatami 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.6.1 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

Library Viewer

This is a File & Folder Viewer of FTP folder: yoursite.com/library . So using the…


Pexle Chris 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Easy FTP Upload

Allow end users to upload files via FTP – accommodates larger files. Ideal for printing…


Jenny Chalek 300+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.1.4 بروزرسانی شده در 12 سال پیش

XM-Backup

Does a backup of your Wordpress database and, or your files in wp-content/uploads and saves…


Xavier Media 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.3.2 بروزرسانی شده در 11 سال پیش

webcam viewer

A plugin for show your webcam images uploaded via FTP even with slideshow or carousel.…


Antonio Germani 80+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

FTP to Zip

FTP to Zip takes browser based FTP backup of WordPress plus other folders. Proper error…


Abhishek_Ghosh 60+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.6.25 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

Media with FTP

Let's you upload images to ftp-server and remove the uploads in the WordPress Media Library.


Oberon Lai 50+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.17 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Theme Importer

Import theme zips from Wordpress.org and other websites into your themes folder.


Stev 50+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.2.34 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

Custom Upload Folders

Organize your uploaded files in custom folders. Available options: by Year-Month-Day, File Type, Post ID…


Rodolfo Buaiz 40+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.5.2 بروزرسانی شده در 9 سال پیش

FTP Upgrade Fix

Fixes problems that prevent installing or updating WordPress, themes, and plugins on some FTP server…


John Ford 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.1.4 بروزرسانی شده در 12 سال پیش