تایید هویت دو مرحله ای

ورود به وردپرس را با تایید هویت 2مرحله ای امن کنید – از وردپرس و…


David Anderson, original plugin by Oskar Hane and enhanced by Dee Nutbourne 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Two Factor Authentication

Simple light-weight 2FA plugin providing various 2FA methods such as Google Authenticator, OTP over SMS,…


miniOrange 800+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.3 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

Google Authenticator

Google Authenticator(2FA) works out of the box on your wordpress site without any third party…


miniOrange 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.5 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

Absolute 2fa For Woocommerce

A Two Factor Authentication addon that will add 2fa settings page under WooCommerce's My Account…


AbsolutePlugins کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.3 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش