بادی‌پرس

بادی پرس به شما کمک می کند تا وب سایت خود را به یک شبکه…


The BuddyPress Community 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Groups

Groups is an efficient and powerful solution, providing group-based user membership management, group-based capabilities and…


itthinx 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

BP Local Avatars

A BuddyPress plugin that creates Gravatar avatars for any user or group without one, and…


PhiloPress 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.3 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

Role Includer

Simple settings page to allocate multiple roles to a user.


Justin Fletcher 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.7 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Gestione Circolari Groups

Gestione delle circolari scolastiche con la possibilità di richiedere la firma e l'adesione alle circolari…


Scimone Ignazio 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.7 بروزرسانی شده در 1 سال پیش