درون ریز و برون بر ابزارک

ابزارک های خود را درون ریزی و برون بری کنید


churchthemes.com 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.4 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

One Click Demo Import

Import your demo content, widgets and theme settings with one click. Theme authors! Enable simple…


ProteusThemes 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.4 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Search & Replace

Search & Replace data in your database with WordPress admin, replace domains/URLs of your WordPress…


Inpsyde GmbH 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.4 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Add From Server

"Add From Server" is a quick plugin which allows you to import media & files…


Dion Hulse 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.5 بروزرسانی شده در 10 ماه پیش

Customizer Export/Import

Easily export or import your WordPress customizer settings!


The Beaver Builder Team 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.9 بروزرسانی شده در 9 ماه پیش

Widget Settings Importer/Exporter

Allows you to export and import widgets settings.


Voce Communications - Kevin Langley, Sean McCafferty, Mark Parolisi 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.9 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

FameTheme Demo Importer

FameThemes Demo importer


famethemes 50,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.5 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Import Products from any XML or CSV to WooCommerce

Easily import products from any XML or CSV file to WooCommerce with the WooCommerce add-on…


Soflyy 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.4 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

CSV Importer

Import posts from CSV files into WordPress.


Denis Kobozev 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.8.25 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Media from FTP

Register to media library from files that have been uploaded by FTP.


Katsushi Kawamori 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.4 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش