بادی‌پرس

بادی پرس به شما کمک می کند تا وب سایت خود را به یک شبکه…


The BuddyPress Community 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

WP Nag Hide

Hide those pesky annoying plugin notifications and inline warnings at the top of all admin…


Milton Keynes Web Design 6,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.26 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

Hide All Notices

Hide All Notices was built out of pure irritation of unneeded notices. No more nags,…


Duncan Platt 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.12 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

SAR Friendly SMTP

A friendly SMTP plugin for WordPress. No third-party, simply using WordPress native possibilities.


Samuel Aguilera 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.3 بروزرسانی شده در 10 ماه پیش

Simple Shortcodes

Simple Shortcodes is a plugin that fits nicely in your editor toolbar for simple insertion…


simplethemes 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.5.29 بروزرسانی شده در 7 سال پیش