افزونه نظرسنجی WP-Polls

به سایت وردپرسی خود نظرسنجی با قابلیت AJAX اضافه کیند. با استفاده از این افزونه…


Lester 'GaMerZ' Chan 70,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

YOP Poll

Use a full option polling solution to get the answers you need. YOP Poll is…


yourownprogrammer 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.1 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Democracy Poll

افزونه نظرسنجی وردپرس.کاربران می توانند انتخاب کنند چندین پاسخ یا افزودن نظر خود. با افزونه‌های…


Kama 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.7 بروزرسانی شده در 10 ماه پیش

Modern Polls

Modern Polls is easy to use! You can customise the default Poll-Theme to your needs…


Felix Tz 300+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.9 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

WP doodlez

Everyone knows doodle It's a cute plattform to poll, to find the best meeting date…


Robert Kolatzek 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.23 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

Polls CP

Create classic polls and advanced polls with dependant questions.


CodePeople 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

WP Easy Poll

This is an easy to setup polling/ voting plugin for users. Create Polls from admin…


aviplugins.com 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.7 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

CBX Poll

CBX Poll – Complete Poll and Vote plugin for WordPress


codeboxr 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.7 بروزرسانی شده در 2 سال پیش