افزونه نظرسنجی WP-Polls

به سایت وردپرسی خود نظرسنجی با قابلیت AJAX اضافه کیند. با استفاده از این افزونه…


Lester 'GaMerZ' Chan 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.2 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

YOP Poll

Use a full option polling solution to get the answers you need. YOP Poll is…


yourownprogrammer 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.1 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Democracy Poll

افزونه نظرسنجی وردپرس.کاربران می توانند انتخاب کنند چندین پاسخ یا افزودن نظر خود. با افزونه‌های…


Kama 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.1 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Crowdsignal Forms

The Crowdsignal Forms plugin allows you to create and manage polls right from within the…


Automattic 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.2 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Torro Forms

Torro Forms is an extendable WordPress form builder with Drag & Drop functionality, chart evaluation…


Awesome UG 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.0 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

Reaction Buttons

Adds buttons for very simple and fast feedback to your post. Inspired by Blogger.


Jakob Lenfers 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.8.14 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Polls CP

Create classic polls and advanced polls with dependant questions.


CodePeople 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.5.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Social Polls by Wedgies.com

Wedgies are polls that you can embed in your WordPress site and templates.


Jimmy Jacobson, Brendan Nee, James Barcellano, Shawn Looker 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.4.23 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

Showdown

Showdown popularity contests on your site!


Owen Cutajar & Hyder Jaffari 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.5.13 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

myCred for TotalPoll

TotalPoll is a WordPress plugin that let you create and integrate polls easily, TotalPoll is…


myCRED 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.2 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

SodaHead Polls

Quickly and easily create free, customized polls for your blog with the best WordPress poll…


SodaHead inc. 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.6.1 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

Modern Polls

Modern Polls is easy to use! You can customise the default Poll-Theme to your needs…


Felix Tz 80+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.7 بروزرسانی شده در 1 سال پیش