بادی‌پرس

بادی پرس به شما کمک می کند تا وب سایت خود را به یک شبکه…


The BuddyPress Community 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

Match me for BuddyPress

BuddyPress Match adds functionality to match profiles and shows matching percentage on profile.


Muhammad Kashif 500+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.5 بروزرسانی شده در 12 ماه پیش

WordPress Users

Display your WordPress users and their profiles in an index on your site.


Jonathan Kemp 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.2.1 بروزرسانی شده در 12 سال پیش

Review Profile Links

Display the logos and links for 23 different profile services where users can leave feedback.


Scott Hendison 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.7 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

User List

Display your WordPress users and their profiles in an index on your site. Extrenal plugin…


Jonathan Kemp, Ivan Jakesevic 90+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.5.2 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

BP User Profile Map

Add a map display of a members location to their BuddyPress profile.


Hugo - aka hnla hugo.ashmore@gmail.com 40+ نصب فعال آزمایش‌شده با WP 3.6, BuddyPress 1.8.1 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

Social Accounts

Add a new section under Settings for your social accounts. The order and the images…


Maxime Lefrancois 30+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.5.2 بروزرسانی شده در 10 سال پیش