بادی‌پرس

بادی پرس به شما کمک می کند تا وب سایت خود را به یک شبکه…


The BuddyPress Community 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Match me for BuddyPress

BuddyPress Match adds functionality to match profiles and shows matching percentage on profile.


Muhammad Kashif 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.6 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

WordPress Users

Display your WordPress users and their profiles in an index on your site.


Jonathan Kemp 200+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.2.1 بروزرسانی شده در 12 سال پیش

Review Profile Links

Display the logos and links for 23 different profile services where users can leave feedback.


Scott Hendison 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.8.8 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

User List

Display your WordPress users and their profiles in an index on your site. Extrenal plugin…


Jonathan Kemp, Ivan Jakesevic 80+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.5.2 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

User Sync For Klaviyo

This plugin will automatically sync your users from WordPress to Klaviyo. It will also optionally…


Oak and Beech 30+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.2 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

BP User Profile Map

Add a map display of a members location to their BuddyPress profile.


Hugo - aka hnla hugo.ashmore@gmail.com 30+ نصب فعال آزمایش‌شده با WP 3.6, BuddyPress 1.8.1 بروزرسانی شده در 10 سال پیش

Social Accounts

Add a new section under Settings for your social accounts. The order and the images…


Maxime Lefrancois 20+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.5.2 بروزرسانی شده در 11 سال پیش