آزمون‌ساز

افزونه آزمون‌ساز به شما اجازه می‌دهد تا بی نهایت آزمون، امتحان و تست را ایجاد…


Quiz Maker team 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.2 بروزرسانی شده در 2 روز پیش

Yes/No Chart

This plugin provides the function to create a set of questions to answer with "yes…


kohseiworks 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.3 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Chained Quiz

Create a quiz where the next question depends on the answer to the previous question.…


Kiboko Labs 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

SurveyHero

Embed surveys from SurveyHero into your WordPress website.


enuvo 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.10 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Questionnaire

Issue questionnaire(survey/vote) on your own WordPress site.


Hiroyoshi Kurohara(Microgadget,inc.) 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.4.31 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

WOW!Q

Popup questionnaires linked back into a CRM in JUST a few clicks? Yup.


AustraliaWOW! 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.16 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Super Simple Quiz

This plugin is for those who want to quickly create a questionnaire or quiz on…


glazyrinae 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.14 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

Spring

use this plugin to embed GoSpring.ai quiz in your wordpress site.


Curiosity-road کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.6 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

EmbedQuiz

This plugin connects WordPress to EmbedQuiz.com. Use Gutenberg Blocks, Shortcodes, and Legacy Widgets to embed…


EmbedQuiz کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.4 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

Surmetric Surveys

A WordPress plugin that allows you to post a survey/poll to your WordPress site.


Sophware Enterprises کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.24 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

Quiz Organizer

QUIZ ORGANIZER is the perfect tool for anyone who wants to create engaging and interactive…


Quiz Organizer کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.2 بروزرسانی شده در 3 روز پیش