هاتجار

سریع & روش بصری برای درک کاربران شما


Hotjar 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.7 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Session Rewind

Optimize your web experience with video recordings of user behavior.


Session Rewind 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Advanced Hotjar

Load Hotjar and prevent it from tracking admins, logged-in users, and IP addresses.


Jerome Paulos 50+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.4.15 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

VisitorLAB

An analytics solution for websites to visualize how visitor act on it.


VisitorLAB 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.17 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

ReplayBird

ReplayBird lets you watch user behavior to understand the digital user experience on your WordPress…


ReplayBird کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.7 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

Session Mirror

The fast way to understand your users. Use Session Mirror directly from your Wordpress dashboard.…


Session Mirror کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.6.0 بروزرسانی شده در 3 سال پیش