فهرست مطالب پلاس

یک افزونه قدرتمند و در عین حال کاربرپسند که به طور خودکار فهرست مطالب را…


Michael Tran 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.6 بروزرسانی شده در 11 ماه پیش

LuckyWP جدول محتوا

Creates SEO-friendly table of contents for your posts/pages. Works automatically or manually (via shortcode, Gutenberg…


LuckyWP 80,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

Joli Table Of Contents

Adds SEO-friendly Table of Contents to your posts/pages. Auto & manual insert available. Highly customizable.


WPJoli 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 2 ماه پیش

f(x) TOC

Simple Table Of Contents Plugin. Just add [toc] shortcode in content to display.


David Chandra Purnama 800+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.23 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

CM Table Of Contents

Updated and tested 2021 Version. Create a table of contents and help users easily navigate…


CreativeMindsSolutions 700+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.3 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Simple TOC

create a wiki like TOC (table of contents) in your posts or pages using shortcode.


Bainternet 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.0 بروزرسانی شده در 5 سال پیش

tinyTOC

Automaticly builds a Table of Contents using headings (h1-h6) in post/page/CPT content.


Arūnas Liuiza 70+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.4.27 بروزرسانی شده در 4 سال پیش