فهرست مطالب پلاس

یک افزونه قدرتمند و در عین حال کاربرپسند که به طور خودکار فهرست مطالب را…


Michael Tran 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

LuckyWP جدول محتوا

Creates SEO-friendly table of contents for your posts/pages. Works automatically or manually (via shortcode, Gutenberg…


LuckyWP 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.8 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Joli Table Of Contents

SEO-friendly Table of Contents. Gutenberg Block, no jQuery. Fast & Highly customizable. Auto or manual…


WPJoli 5,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

TOP Table Of Contents

Easily creates SEO-friendly table of contents for your blog posts and pages. Offers both Auto…


BoomDevs 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.1 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

CM Table Of Contents

Add a user-friendly table of contents to aid navigation in your posts or pages.


CreativeMindsSolutions 500+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.0 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

f(x) TOC

Simple Table Of Contents Plugin. Just add [toc] shortcode in content to display.


David Chandra Purnama 500+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.27 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

Simple TOC

create a wiki like TOC (table of contents) in your posts or pages using shortcode.


Bainternet 300+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.0 بروزرسانی شده در 7 سال پیش