فهرست مطالب پلاس

یک افزونه قدرتمند و در عین حال کاربرپسند که به طور خودکار فهرست مطالب را…


Michael Tran 300,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.8 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

LuckyWP جدول محتوا

Creates SEO-friendly table of contents for your posts/pages. Works automatically or manually (via shortcode, Gutenberg…


LuckyWP 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.5 بروزرسانی شده در 9 ماه پیش

Joli Table Of Contents

Adds SEO-friendly Table of Contents to your posts/pages. Auto & manual insert available. Highly customizable.


WPJoli 2,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.5 بروزرسانی شده در 9 ماه پیش

CM Table Of Contents

Updated and tested 2021 Version. Create a table of contents and help users easily navigate…


CreativeMindsSolutions 700+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.0 بروزرسانی شده در 3 هفته پیش

f(x) TOC

Simple Table Of Contents Plugin. Just add [toc] shortcode in content to display.


David Chandra Purnama 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.25 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

Simple TOC

create a wiki like TOC (table of contents) in your posts or pages using shortcode.


Bainternet 400+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.0 بروزرسانی شده در 6 سال پیش

TOP Table Of Contents

Easily creates SEO-friendly table of contents for your blog posts and pages. Offers both Auto…


BoomDevs 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 3 روز پیش