تایید هویت دو مرحله ای

ورود به وردپرس را با تایید هویت 2مرحله ای امن کنید – از وردپرس و…


David Anderson, original plugin by Oskar Hane and enhanced by Dee Nutbourne 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.2.2 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

GatewayAPI

Send SMS'es and enable SMS-based two-factor security.


OnlineCity ApS 600+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.3 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

Authentiq

Sign in (and sign up) to WordPress sites using the Authentiq ID app. Strong authentication,…


The Authentiq Team 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.18 بروزرسانی شده در 4 سال پیش