تایید هویت دو مرحله ای

ورود به وردپرس را با تایید هویت 2مرحله ای امن کنید – از وردپرس و…


David Anderson, original plugin by Oskar Hane and enhanced by Dee Nutbourne 20,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

GatewayAPI

Send SMS'es and enable SMS-based two-factor security.


OnlineCity ApS 700+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 2 هفته پیش

Authentiq

Sign in (and sign up) to WordPress sites using the Authentiq ID app. Strong authentication,…


The Authentiq Team 10+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.17 بروزرسانی شده در 3 سال پیش

GetOTP OTP Verification

Implement Email OTP and SMS OTP for WordPress and WooCommerce. Support Login with 2FA.


LaLoka Labs کمتر از 10 نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.5 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش