افزونه نظرسنجی WP-Polls

به سایت وردپرسی خود نظرسنجی با قابلیت AJAX اضافه کیند. با استفاده از این افزونه…


Lester 'GaMerZ' Chan 60,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.3 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

WP-PostRatings

Adds an AJAX rating system for your WordPress site's content.


Lester 'GaMerZ' Chan 40,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.3 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

Kodex Posts likes

A simple AJaX based WordPress Plugin which allows your visitors to like or dislike posts,…


Pierre Lebedel 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

bbPress Voting

Let visitors vote up and down on bbPress topics and replies just like Reddit or…


WP For The Win 800+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.4.3 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

CBX Poll

CBX Poll – Complete Poll and Vote plugin for WordPress


codeboxr 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.9 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

bbPress Votes

Allows logged users to vote up or down to topics and replies inside bbPress, just…


G.Breant 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.17 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Questionnaire

Issue questionnaire(survey/vote) on your own WordPress site.


Hiroyoshi Kurohara(Microgadget,inc.) 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.4.32 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

WP Easy Poll

This is an easy to setup polling/ voting plugin for users. Create Polls from admin…


aviplugins.com 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.9 بروزرسانی شده در 2 سال پیش

Votely by WPGens

Adds simple poll/vote/opinion system at the end of post that helps your content to engage…


Goran Jakovljevic | WPGens 100+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.3.3 بروزرسانی شده در 7 ماه پیش

Post Rating and Review

Easy-to-use plugin to manage star rating reviews on your posts or custom posts. Built on…


Loïc Bourgès 90+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.7 بروزرسانی شده در 2 سال پیش