پوسته یا به‌روزرسانی پوسته خود را به پوشه ارسال نمایید

پوسته شما جهت بررسی ارسال شد تا در پوشه رسمی پوسته WordPress.org انتشار یابد.

قبل از به‌روز‌رسانی یک پوسته الزامات را بخوانید

برای این‌که پوسته‌تان را در WordPress.org میزبانی نمایید، کد شما باید از همهٔ الزامات موجود در برگهٔ دفترچهٔ راهنمای تیم بازبینی پیروی نماید.

قبل از اینکه بتوانید یک پوسته جدید بارگذاری کنید، لطفا وارد شوید.

چگونه به‌روزرسانی پوسته را بارگذاری نماییم

اگر به‌روزرسانی از پوسته را بارگذاری می‌کنید، به سادگی نگارش داخل style.css را افزایش دهید و پروندهٔ theme-name.zip را دوباره بارگذاری نمایید، دقیقاً شبیه هنگامی که یک پوستهٔ تازه را بارگذاری می‌نمایید.