متحرک کن!

توضیحات

Add cool CSS3 animations to your content.

Demo | Documentation | Class Generator

برخی از ویژگی های اصلی شامل موارد زیر است:

 • Allowing user to apply CSS3 animations on Post, Widget and Pages.
 • 50+ Entry, Exit and Attention Seeker Animations.
 • Capability to apply animation on Scroll.
 • Capability to add different scroll offset on individual animation blocks.
 • Capability to apply animation on Click.
 • Capability to apply animation on Hover.
 • Providing delay feature in animation to create a nice animation sequence.
 • Providing feature to control the duration for a more precise animation.
 • Providing a button in the editor to easily add an animation block in the article or post.
 • Allow user to add animation on WordPress widgets. Use Class Generator to generate the required animation classes.
 • Allow user to apply animation infinitely or any fixed number of times.
 • Option to add custom CSS classes to individual animation block.
 • Options to enable or disable animations on Smartphones and Tablets.
 • Spanish and German language support. Thanks to Santiago Marrone, Christian Herrmann
 • Custom Animate It! block to apply animations on other Gutenberg blocks.

All the CSS3 animations are from Animate.css and Animo.js

عکس‌های صفحه

 • Animate Button – Add animation blocks in WordPress Post and Pages using the Animate It! button.
 • Select Animation – After clicking Animate It! button you will get a screen to choose animation.
 • Entry Exit Animation – Select and configure the entry and exit animations.
 • Other Options – Select other options like iteration count etc.
 • Update Dummy Content – Update the content of the block as per your requirement. You can copy and paste the same in Text Widget also.
 • Settings – Options for Animate It! under Settings-> Animate It! menu in the admin area.
 • Class Generator – Class Generator to generate required Animation Classes for Widgets.
 • Copy Generated Classes – Copy the generated classes.
 • Apply on Widgets – Apply the copied classes by pasting it in the ‘Animate It! Classes’ text box under the widget settings.

بلوک‌ها

این افزونه 1 بلوک ارائه می‌دهد.

 • Animate It!

نصب

 1. Upload edsanimate to the /wp-content/plugins/ directory.
 2. Activate the plugin through the Plugins menu in WordPress.
 3. Set your options from the Settings -> Animate It! admin area.

از طریق دیگر:

 1. وارد قسمت مدیریت وردپرس خود شوید
 2. جستجوی “متحرک کن!”
 3. روی نصب “متحرک کن” کلیک کنید!
 4. از طریق منوی افزونه ها در وردپرس یا وقتی که در هنگام نصب از شما سوال شد، فعال کنید
 5. گزینه های خود را از تنظیمات تنظیم کنید -> متحرک کن! ناحیه مدیر

سوالات متداول

Animation flicker or occur twice at load time while using animation classes?

Please add CSS class “eds-animation-paused” along with the other animation classes generated using class generator

Setting the scroll offset for on scroll functionality?

Percentage scroll offset can be set from Settings-> Animate It! menu in the admin area.

Hiding horizontal and vertical scroll bar?

Settings to show or hide vertical or horizontal scroll bar are available at Settings-> Animate It! menu in the admin area.

Animation applied using older plugin and class generator won’t work?

If animation applied using class generator or older plugin wont work, Please do the following:
If using shortcode:
Add duration=”1″ (you can add 1 to 20) as one of the attribute of the shortcode.

Does this plugin support Gutenberg?

Yes, the plugin provide a custom Animate It! block to apply animations on other Gutenberg blocks.

If using class generator:
Add duration class ( duration1 to duration20 ) along with the other classes. or use the class generator one more time to generate same animation classes.

نقد و بررسی‌ها

26 ژانویه 2023
Great plugin,super lightweight and still very powerfull. Very good work – thanks for that
29 نوامبر 2022 2 پاسخ
I searched througout options and documentation but I couldn’t find any guide or example of use with Gutenberg. There’s only a video that shows it but using the classic editor
23 نوامبر 2022 5 پاسخ
This plugin doesn’t make it clear which of the features it advertises are basic level and which are part of the Pro version, so I uninstalled. The plugin is no longer listed on the Plugins page, but the Settings page still appears under WordPress Settings.
خواندن تمامی 126 نقد و بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“متحرک کن!” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“متحرک کن!” به 3 زبان ترجمه شده است. با تشکر از مترجمین برای همکاری و کمک‌هایشان.

ترجمه “متحرک کن!” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

گزارش تغییرات

Version 3.0.3

 • Tested up to version 6.5.2

Version 3.0.2

 • Fixes related to compatibility with other plugins.

Version 3.0.1

 • Fixes related to custom entry delay in Gutenberg block.

Version 3.0.0

 • Added custom Animate It! block for Gutenberg editor.

Version 2.4.1

 • Fixes related to mobile detect functionality

Version 2.4.0

 • Security Fixes

Version 2.3.9

 • Security Fixes

Version 2.3.8

 • Security Fixes

Version 2.3.7

 • Added link to Settings page in Plugin list page.
 • Settings page updated

Version 2.3.6

 • Security related fixes.

Version 2.3.5

 • Security fixes for XSS related vulnerability.

Version 2.3.4

 • Security fixes for XSS related vulnerability.

Version 2.3.3

 • Minor Bug Fixes to avoid editor button overflow while using inline editor in Gutenberg.

Version 2.3.2

 • Minor Bug Fixes related to animation using Class generator.

Version 2.3.1

 • Minor Bug Fixes related to CSS

Version 2.3.0

 • Added new CSS Animations. Thanks to http://ianlunn.github.io/Hover/
 • Added support for loading custom CSS even if the animations are disabled on tablet or mobile devices.

Version 2.2.1

 • Bug fixes for chrome 61+ version

Version 2.2.0

 • Bug fixes for chrome 61+ version

Version 2.1.9

 • Bug fixes for chrome 61+ version

Version 2.1.8

 • Mobile_Detect class updated

Version 2.1.7

 • Minor Bug Fix related to Settings page

Version 2.1.6

 • Added spanish and german language support

Version 2.1.5

 • Minor bug fixes.

Version 2.1.4

 • Changes to avoid conflict with other animation scripts

Version 2.1.3

 • Minor Bug Fixes related to on scroll animation

Version 2.1.2

 • Minor Bug Fixes

Version 2.1.1

 • Minor changes to handle load time delay
 • Description updated

Version 2.1.0

 • Text domain added
 • Mobile_Detect class updated

Version 2.0.4

 • Minor fixes to support older version and classes added using class generator

Version 2.0.3

 • Minor fixes to support older version

Version 2.0.2

 • Minor fixes to support infinite animation added using older version

Version 2.0.1

 • Minor changes to handle higher load time

Version 2.0.0

 • New Feature to create Entry Exit Animation sequence
 • New Feature to provide custom delay and durations while generating shortcode
 • New Feature to apply timing functions
 • New Feature to iterate the animation n number of times
 • Code optimization for tinymce popup

Version 1.4.4

 • Bug fix related to the addition of animation classes on widgets

Version 1.4.3

 • Some spelling correction.

Version 1.4.2

 • New Feature that will allow user to add custom CSS for additional delay, duration etc.

Version 1.4.1

 • Resolved bug related to nested shortcodes.

Version 1.4.0

 • Resolved issue related to CSS.
 • New feature that will allow user to add different scroll offset on individual animation blocks.

Version 1.3.3

 • Resolved issue related to nested shortcodes.

Version 1.3.2

 • Resolved issue related to infinite animation and on hover combination.

Version 1.3.1

 • Resolved issue related to widget content update and save.

Version 1.3

 • Capability to apply animation on Hover.
 • Capability to apply animation on Click.
 • Allow users to apply animation on WordPress Widgets.

Version 1.2.1

 • Resolved an issue related to multiple declaration of mobile_detect.php class.

Version 1.2

 • New options to add animation duration and infinite animation while applying an animation on WordPress Post, Page or widget.

Version 1.1

 • New options added under Settings-> Animate It! to enable or disable animations on Smartphones and Tablets.

Version 1.0

 • Initial public release.