فرم ساز آسان

توضیحات

فرم ساز آسان یک فرم ساز کاربر پسند است که به شما امکان ساخت فرم‌ها حرفه‌ای چند گامی طی 1 دقیقه می دهد

Easily create multi-step forms with a unique Confirmation Code feature and notification emails, all with drag and drop form wizard of Easy Form Builder. This is the free version provides an intuitive interface and functionality to create professional forms in minutes. With the unique Confirmation Code feature, you can easily associate each submission with a specific request or user.فرم ساز آسان is user-friendly WordPress plugin that simplifies the process of creating powerful forms. Whether you need a contact form, registration form,

If you’re looking to create custom multi-step forms without any coding skills, Easy Form Builder is the plugin for you. With over 30 field types and a simple drag-and-drop interface, building a custom form has never been easier. Easy Form Builder also includes a unique confirmation code (tracking ID) for each submission, allowing you to connect each submission to an individual request.

For more information, check out our comprehensive documentation Click Here

Easy Form Builder offers numerous features to make your life easier, including::

ویژگی های عمومی فرم ساز آسان

 • +30 نوع فیلد برای ساخت فرم ها

 • عملکرد آسان کشیدن و رها کردن

 • ساخت فرم های چند گامی

 • آگاه‌سازی‌ ایمیلی

 • کد پیگیری

 • مدیریت ورودی ها

 • اعتبار سنجی فرم

 • بومی سازی آسان

 • ساخت فرم ها با کپچا

 • قابلیت پاسخ به پیام‌‌ها

 • پشتیبانی از زبان های راست چین و چپ چین

 • افزونه فرم ساز سازگار با موبایل

 • ساخت قالب ایمیل برای ایمیل های اطلاع رسانی

 • جاسازی آسان فرم ها در صفحات و مطالب وردپرس

 • استفاده آسان و بدون نیاز به کد نویسی برای ساخت فرم ها

 • الگوهای جدید تماس با ما & نمونه ای برای ایجاد فرم تماس با ما در کمتر از 1 دقیقه

 • نمونه قالب پشتیبانی و بازخورد برای ساخت فرم پشتیبانی کمتر از یک دقیقه بسازید

 • هر نوع فرمی مانند فرم تماس با ما، فرم نظرسنجی، فرم پرداخت، فرم خصوصی را به راحتی بسازید.

 • با فرم ساز آسان و از طریق دستگاه های مثل گوشی هوشمند یا تبلت و دیگر دستگاه ها به آسانی انواع فرم مثل فرم تماس با ما ، فرم بارگذاری برای سایت وردپرس بسازید

ویژگی های رایگان عمومی فرم ساز آسان

 • Unlimited form creation

 • Unlimited responses or messages from forms

 • Multistep form creation (limited steps)

 • Sample file upload form

 • ایجاد فرم پشتیبانی

 • ساخت فرم‌های اشتراک نامه یا خبرنامه

 • ساخت فرم‌های ورود

 • ساخت فرم های ثبت‌نام ( عضویت )

 • ایجاد فرم نظرسنجی و تحلیل پاسخ ها

 • فرم های خصوصی (فرم های قفل) یا فرم های عمومی بسازید

 • گرفتن خروجی لیست مشترکین به فرمت فایل CSV

 • Email notification when a form has been submitted

 • نمایش یک کد تایید منحصر به فرد پس از تکمیل فرم ها

 • هنگامی که کاربر پیام جدیدی دریافت کرد، ایمیل اعلان ارسال کنید

 • کاربر پسند و همچنین با قابلیت های کاربردی پنل برای مدیرت فرم‌های شما و پاسخ به دریافتی ها

 • هنگام دریافت پاسخ یا پیام جدید، اعلان فرم در مدیریت ورودی نشان داده می شود

 • مدیریت ورودی ها امکان نمایش پاسخ و پیام هر فرمی و ویرایش فرم و حذف فرم ها می دهد

 • محافظت قابل اطمینان از اسپم ها یا ربات ها بوسیله گوگل ری کپچا نسخه 2 و بومی سازی اتوماتیک به زبان شما

 • اضافه کردن قالب سفاری برای ایمیل اطلاع رسانی فرم ها

 • فرم جستجو گر کد پیگیری (کد رهگیری)

 • نمایش نمودار گرد نظر سنجی ها

 • بومی سازی راحت ، فرم ساز آسان به زبان شما

 • ایمیل اطلاع رسانی بصورت خودکار هر باری که پیامی ثبت می شود در فرم ساخته شده در فرم ساز آسان ارسال می شود

 • فیلد چند انتخابی ( لیست پایین افتادنی چند انتخابی ) برای انتخاب چند گزینه در فرم های پشتیبانی یا هر نوع فرم دیگری

 • ساخت و تغییر قالب ایمیل برای اطلاع رسانی فرم ها

 • قالب های فرم برای ساخت فرم تماس با ما یا فرم پشتیبانی

 • ذخیره IP فردی که فرم را پر کرده است

 • سفارش سازی پیام تشکر فرم ها

 • فرم های دلخواه بسازید

 • ثبت فرم های آفلاین

 • دانلود یک پیام یا پاسخ فرم بصورت تکی

 • با رنج اسلایدر فرم های حرفی بسازید رایگان

فیلد های جدید فرم ها در فرم ساز آسان

 • File Uploads: With our free File Uploads feature, effortlessly collect and manage files and media through your contact forms or other forms, saving you time and boosting the overall effectiveness of your online forms.

 • Drag and Drop file upload: Our user-friendly drag and drop file upload feature makes it easy to add images, videos, audio files, compressed files, and documents (including popular formats like Doc, MS Word, MS Powerpoint, MS Excel, and more) to your online forms. Streamline your support form and enhance your form-building experience with our intuitive file upload function.

 • Signature Forms: Make your contact forms stand out by adding signature fields for your users to sign. Signature forms can be used for a variety of purposes, such as contracts or agreements. By including this feature in your forms, you can improve user engagement and increase the likelihood of form completion.

 • Location picker (Geolocation): With Easy Form Builder, you can easily add a drop-down field of countries to your forms, including Contact Us forms. This feature allows users to easily select their country from a pre-populated list. Enhance your user experience and make it easier for users to provide their country information with this simple feature

 • Countries list: Make it easy for your users to select their country with the Easy Form Builder’s country list select field. This drop-down field includes the local names of all countries, making it more user-friendly and accessible. Add it to your Contact Us form or country form today.

 • States / Provinces: With Easy Form Builder, you can easily add a States / Provinces list select field (drop-down field of states / provinces list) to your form. Our state/province list includes the local names of each region, so you can easily display the state names in any language. Plus, you can easily switch between countries to display the states/provinces of any desired location.

 • Multiple Select:Add the ability for users to make multiple selections with the Multi-Select (or Multi-Select Dropdown) field. This field is fully customizable and even includes a searchable dropdown list. Easily add this feature to your WordPress form for free and improve your user experience.

 • Heading: With Easy Form Builder, you can add heading fields to your forms, just like H tags, without any coding skills. Customize the size and color of your headings to match your form’s style and design.

 • Link: With Easy Form Builder, you can easily add a link field to your WP forms. This feature enables users to include clickable links on their forms for enhanced user experience and improved conversion rates. With Easy Form Builder, you can customize the link field’s appearance and make it stand out with a variety of text sizes and colors to match your branding.

 • Offline form: You can now offer your users the convenience of filling out forms even when they are not connected to the internet. Our Offline Form feature allows users to save their progress and resume filling out the form at a later time, even if they are offline. This feature is available for free and is perfect for users who may have spotty internet connections or those who need to fill out lengthy forms in multiple sittings.

 • Secure forms submitting: With Easy Form Builder, you can ensure secure online form submissions. Our validation fields automatically check form data on the client-side before submission and then validate it again on the server-side for added security, all at no additional cost.

 • Secure File uploads: With Easy Form Builder, you can enjoy secure uploading methods for files and media through your contact forms or other forms. Our platform ensures that the files are safely and privately collected, giving your users peace of mind. Plus, with our free service.

 • Open/Closed responses: You can mark responses or tickets as open or closed directly from the platform. This feature enables you to track the status of your form submissions, ensuring that you provide timely and effective customer support. With Easy Form Builder’s open/closed responses, you can improve your customer service and increase customer satisfaction rates.

 • Hijri Date Picker : You can add a Hijri or Arabic Date Picker field to your forms. This feature is perfect for creating forms that require Arabic or Islamic date selection. The Hijri Date Picker is easy to use and allows your users to select a date from the Islamic calendar with ease. With Easy Form Builder, you can customize the appearance of the Hijri Date Picker field to match your form’s design and branding.

 • Jalali Date Picker : With Easy Form Builder’s Shamsi Date Picker, you can easily create forms that include Persian or Jalali date fields. This feature is perfect for users who need to collect dates according to the Persian calendar system.

 • Cell Phone Input Field :you can easily add a cell phone input field to your forms, allowing users to input their phone number with ease. Additionally, this feature includes the option to limit the input to specific countries, ensuring that users provide phone numbers in the correct format for your needs. With this powerful tool included in our form builder, you can create a wide range of forms, from contact forms to registration forms and beyond, all with the ability to collect cell phone numbers in a hassle-free manner.

ویژگی های پیشرفته فرم ساز آسان

 • Build secure and integrated Stripe payment forms

 • Create customizable drag and drop file upload forms

 • Design multi-step forms with unlimited steps for better user experience

 • Export survey results to CSV format for easy analysis

 • Export form responses or messages to CSV format for data management

 • Easily create any kind of payment order or service form with customizable payment fields such as single-choice, selection choose

 • Create advanced forms with specialized fields including location picker (maps), Esign (e-signature), Yes/No question, Star rating, Switch button, and more

 • Customize the thank you page that users are redirected to after completing the form for better engagement and conversion rates.

 • Professional panel for managing user-filled forms and responses

فیلدهای پرداختی فرم ها در فرم ساز آسان

 • Stripe payment : Easily integrate Stripe payment gateway to create payment forms for accepting online payments for various purposes such as order forms, booking forms, and donation forms.

 • Payment Single choose: The Payment Single Choose field displays a list of orders, services or products, allowing users to select one item on the payment form.

 • Payment Multi choose: The Payment Multi Choose field displays a list of services or products or orders, allowing users to select multiple items on payment or order forms.

 • Supported currencies: Easy Form Builder payments are powered by Stripe, which supports over 135 currencies, making it convenient for users worldwide to make online payments.

 • Recurring Payment Forms: Create payment forms for recurring payments with the ability to choose the payment interval such as daily, weekly, monthly, or yearly. The plugin also offers one-time payment forms for those who prefer a single payment option.

ویژگی های پیشرفته و رایگان فرم ساز

 • Free WordPress User Registration Forms:Quickly create login and user registration forms with Easy Form Builder’s premade templates. Save time and improve user experience on your website with this hassle-free solution.

 • Create free Surveys and Polls forms: Design survey and poll forms and evaluate responses through advanced analytics and visualization tools like charts and reports.

 • Private Form (Form Locker): Take control of your form permissions with Easy Form Builder’s Private Forms feature. Set access control rules so that only members of your site can access certain forms, ensuring the privacy and security of your data.

 • قالب ایمیل: With Easy Form Builder, you can use 2 customizable email templates for sending form submission notifications at no cost.

 • Online Form Builder: With Easy Form Builder’s drag & drop and Multi-Step form builder, you can easily create custom WordPress contact forms and other online forms without any coding skills. This powerful tool helps you collect important information from your website visitors, improving your lead generation and customer engagement.

 • Multi Step Form Builder: With Easy Form Builder’s free and unlimited multi-step form builder, you can easily create complex and lengthy forms by breaking them down into smaller, more manageable steps for a better user experience.

 • Entry Management : With Easy Form Builder’s free entry management feature, you can effortlessly manage filled forms and responses from a user-friendly dashboard, streamlining your workflow and improving efficiency.

 • Email Notification : Respond to incoming inquiries quickly with our instant contact form notification system available for free. Stay on top of your messages by receiving email alerts as soon as someone submits a contact form on your website. With Easy Form Builder, you can streamline your communication process and never miss an important message again.

 • Confirmation Code: With the tracking code assigned by Easy Form Builder after the form is filled out, the user can track the status of the filled-out form, acting like an advanced ticketing system, without the need for another service for free.

 • ساخت قالب ایمیل سفارشی : بوسیله این ویژگی رایگان در فرم ساز آسان شما می توانید یک قالب ایمیل بسازید یا اضافه کنید برای فرم ها ، برای سفارش سازی قالب ایمیل به فرم ساز آسان ← تنظیمات ← قالب ایمیل بروید

 • Spam Protection : Google ReCaptcha validation added to your forms for enhanced security against spam. for free.

 • Confirmation code finder form :Add the free Confirmation code finder form to your forms for enhanced tracking and management of user responses. With this feature, users can easily check their received answers or responses by entering their tracking code. You can access this feature on Easy Form Builder > Panel > Setting > General > copy Confirmation Code Finder for free

 • With Easy Form Builder’s free add-on, users can submit their form responses even when their internet connection is lost. The form data will be stored locally and can be submitted once the internet connection is restored. This ensures that important data is not lost due to connectivity issues.

Responsive Forms, SEO FRIENDLY AND OPTIMIZED FOR SPEED
Easy Form Builder provides mobile-friendly and responsive forms that are optimized for speed and SEO-friendly. With optimized front-end and back-end queries, Easy Form Builder is the ideal WordPress contact form plugin, providing an unparalleled user experience.

Create Surveys and Polls with Ease Using Easy Form Builder
With Easy Form Builder, you can easily create custom surveys and polls for free, and even export the results in a CSV file. Our user-friendly interface makes it simple to design and customize surveys for any purpose, from market research to customer feedback. Start building better surveys today with Easy Form Builder.

ALL THE FIELDS & FEATURES THAT YOU NEED TO SUCCEED
Looking to create a professional-looking form without having to rely on technical expertise? Look no further than Easy Form Builder! Our plugin comes packed with all the fields and features you need to succeed, including star ratings, file uploads, multi-step contact forms, location pickers, e-signatures, and switch buttons. Plus, our no-code development platform means you can do it all without the help of technical experts

DRAG & DROP and Multi-step CONTACT FORM BUILDER
With Easy Form Builder’s drag-and-drop and multi-step contact form builder, creating custom forms is a breeze. You can quickly add and edit custom form fields to create a support form, contact form, or any other form you need. Our easy-to-use online form builder saves you time and effort, allowing you to focus on what matters most – your business.

Create Custom Subscription(NewsLetter) Forms with Easy Form Builder
With Easy Form Builder, you can easily create custom subscription forms to add to your posts or pages for free. Our drag-and-drop form builder makes it easy to create and edit fields, and you can export your list of subscriptions in a CSV file. Keep your audience engaged and informed with our simple yet powerful subscription forms.

Countries list field for FORM BUILDER
With Easy Form Builder’s “Countries List” field, you can add a customized list of countries to your forms. This feature allows you to create various types of forms, including contact us forms, support forms, and more, with a country selection option.

States / Provinces list field for FORM BUILDER
Easily customize your forms by adding States/Provinces list fields that match the language of your website (WordPress site). With Easy Form Builder, you can create a variety of forms – including contact us and support forms – with ease. Choose from a list of states or provinces or customize the list to suit your needs. Our state form fields are the perfect addition to any form-building project.

Confirmation Code for Easy Tracking
With Easy Form Builder’s confirmation code feature, you can easily track user responses and stay connected with your customers. This feature is especially useful for feedback forms and support forms. By adding a confirmation code field to your form, users can enter the code to quickly access their responses. Not only does this improve user experience, but it also helps you stay organized and on top of customer inquiries. Best of all, this feature is available for free with Easy Form Builder.

Email Notification Template
Easy Form Builder provides a default email template for form notifications, and administrators can create custom email templates to suit their needs. With this feature, you can ensure that your team receives the necessary information from your contact forms, subscription forms, and surveys, while also customizing the messaging to fit your brand.

بومی سازی آسان
you can easily translate every single word, phrase, or message to your preferred language. This feature can help you create a better user experience for non-English speaking users, and increase the reach of your forms to a wider audience for free. You can access this feature in the Easy Form Builder panel by going to Settings > Localization.

Create Efficient Forms with Multiple Selection Dropdowns
Easy Form Builder’s WordPress plugin now features a multi-select dropdown field that allows users to select multiple options without the need for checkboxes. Customers can also search within the dropdown list, making form filling more efficient. And the best part? This feature is completely free to use.

Accept payment with Stripe
With Easy Form Builder, you can easily integrate Stripe payment processing into your forms. Simply Install the Stripe add-on and enter your public and secret keys and start building payment forms, order forms, and more. Accepting payments has never been easier!

Thank you page (Redirect page) for Better User Experience and Lead Conversion
Easy Form Builder’s redirect page feature allows you to customize the page that your users will see after submitting the form, improving user experience and increasing lead conversion rates. By redirecting them to a specific landing page or URL, you can provide more information or a special offer, leading to higher conversion rates. This feature of form builder is very easy to set up.

Notification link of filled form
The Easy Form Builder plugin lets you send a notification email to your inbox whenever a form is submitted, and includes a link to view the filled form or response on your website. This feature helps you communicate with users, collect new responses, and increase the dwell time of your page, which can improve your website’s search engine rankings. Best of all, it’s a free feature included with Easy Form Builder.

Notice: Avoid adding more than one form per page..

Report bugs and improve Easy Form Builder by submitting them to our support forum or create a ticket on GitHub.

Easy Form Builder offers a variety of templates and examples to help you create customized forms for your website, whether it’s for contact, survey, payment, or private purposes. Its easy-to-use drag-and-drop interface allows you to create forms in minutes and seamlessly embed them into any WordPress page or post. With no coding skills required, you can create professional-looking forms that meet your specific needs.

Easy Form Builder offers an easy solution to improve your website’s user experience and collect valuable data to inform your content and SEO strategies. With its user-friendly interface, creating custom forms such as contact-us forms, survey forms, payment forms, or private forms is a breeze, and embedding them into any WordPress page or post is just as simple. Don’t wait any longer, start building your custom forms today and take your website to the next level!

عکس‌های صفحه

 • فرم‌ساز
 • ساخت فرم جدید
 • پیش‌نمایش فرم
 • پنل فرم ساز آسان
 • لیست پاسخ‌ها
 • تنظیمات فرم ساز آسان
 • نماش نمودار نظرخواهی
 • ثبت فرم و کدرهگیری (کدپیگیری)
 • ساخت یک فرم تماس با ما
 • بومی سازی فرم ساز آسان به زبان شما
 • ویرایشگر قالب ایمیل ، فرم ساز آسان
 • فرم های پرداخت سفارشات

نصب

توجه: اگر قالب شما از بوت استراپ استفاده می کند در نتیجه به ؛ فرم ساز آسان ← تنظیمات ← انتخاب گزینه قالب من از فریم ورک بوت استراپ استفاده می کند ← ذخیره

 1. دانلود فرم ساز آسان
 2. به پیشخوان بروید ← افزونه ← افزونه جدید ← بارگذاری افزونه ← انتخاب فایلفرم ساز آسان r و سپس فعال سازی
 3. در نوار منو گزینه فرم ساز آسان ← تنظیمات ← اضافه کردن کلیدهای گوگل ری‌کپچا
 4. برای تست افزونه در لوکال هاست می توانید از کدهای زیر استفاده کنید و برای نسخه آنلاین جهت گرفتن گوگل ری‌کپچا اینجا را کلیک کنید

کلید ریکپچا گوگل برای توسعه روی لوکال هاست

Site key: 6LeIxAcTAAAAAJcZVRqyHh71UMIEGNQ_MXjiZKhI
Secret key: 6LeIxAcTAAAAAGG-vFI1TnRWxMZNFuojJ4WifJWe

بررسی‌ها

23 اکتبر 2021
it's really useful tools for every website. it's absolutely better than Contact-form-7 and other form builders for wordpress
17 ژوئن 2021
Simple no code . just a few 2 or 3 configurations. Create your form, and your page with the short-code and it's done. the execution is very quick. Support: prompt and efficient. I had a compatibility problem with the template of my page and it was resolved by the support in no time. Total satisfaction` Luc H.
خواندن تمامی 8 بررسی‌

توسعه دهندگان و همکاران

“فرم ساز آسان” نرم افزار متن باز است. افراد زیر در این افزونه مشارکت کرده‌اند.

مشارکت کنندگان

“فرم ساز آسان” به 4 زبان ترجمه شده است. Thank you to the translators for their contributions.

ترجمه “فرم ساز آسان” به زبان شما.

علاقه‌ مند به توسعه هستید؟

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

تغییرات

=3.5.24=
* Fixed issues of UI Easy Form Builder

 • بهبود یوایکس فرم ساز آسان

 • Added international telephone picker to admin WP form builder

=3.5.23=
=3.5.22=

 • بهبود یوایکس فرم ساز آسان

=3.5.21=

 • تحسين إضافات التثبيت لمنشئ النماذج السهل

=3.5.18=

 • بهبود یوایکس فرم ساز آسان

 • بهبود امنیت افزونه فرم ساز وردپرس

 • حل مشکلاتی

=3.5.17=
=3.5.16=

 • بهبود یوایکس فرم ساز آسان
 • حل مشکلاتی
 • اضافه شدن تقویم شمسی برای ساخت فرم های فارسی
 • اضافه شدن تقویم قمری برای ساخت فرم های عربی و اسلامی

=3.5.13=

 • بهبود یوایکس فرم ساز آسان

= 3.5.12 =
* UX بهبود یافته فرم ساز آسان
* رابط کاربری بهبود یافته فرم ساز آسان
* رفع مشکلات UI آسان فرم ساز
* اضافه شدن ویژگی های عقب مانده برای فرم ها و پلاگین فرم ساز آسان.

= 3.5.11 =
رفع مشکلات زمان بارگذاری Easy Form Builder

= 3.4.1=
* بهبود یوایکس فرم ساز آسان
* رفع باگ های یو آی فرم ساز آسان

=3.5.9=
بهبود یوایکس فرم ساز آسان

=3.5.8=
* اضافه شدن ویژگی های لینک اطلاع رسانی فرم پر شده در ایمیل ها
* UX Easy Form Builder را بهبود بخشید
=3.5.7=
=3.5.6=
* بهبود نمای موبایل از فرم ها
* اضافه شدن ویژگی های برچسب های غیر فعال فیلدها
* بهبود رابط کاربری دامنه اسلاید از فرم ها

= 3.5.5 =
= 3.5.4 =
= 3.5.3 =
* بهبود یوایکس فرم ساز آسان

=3.5.2=
حل مشکلا یو آی فرم ساز آسان

3.5.1

3.5.0

 • بروز رسانی امنیتی برای ارزیابی فرم های پر شده
 • بروز رسانی امنیتی ، بارگذاری فایل ها در فرم ها و پاسخ ها
 • بهبود یوایکس فرم ساز آسان

3.4.2

 • = 3.4.2=
  رفع مشکل ارسال ایمیل اطلاع رسانی در زمان پر کردن فرم ها

3.4.1

 • بهبود یوایکس فرم ساز آسان
 • حل مشکل افزودنی آفلاین فرم ها

= 3.4.0=
* دانلود پاسخ های فرم بصورت فایل پی دی اف بوسیله فرم ساز آسان
* اضافه شدن ویژگی افزودنی مثل فرم پرداختی و آفلاین فرم در فرم ساز آسان
* بهبود گزینه های فرم پرداختی در فرم ساز آسان
* بومی سازی فرم پرداختی برای درگاه واسط در فرم ساز آسان
* بهبود امنیت فرم ها فرم ساز آسان
* بهبود امنیت بارگذاری فایل در فرم های ایجاد شده توسط فرم ساز آسان

3.3.8

 • بهبود یوایکس فرم ساز آسان
 • حل مشکلاتی
 • فرم های پاسخ با ویژگی بارگذاری فایل اضافه شد

3.3.7

3.3.6

 • بهبود یوایکس فرم ساز آسان
 • حل مشکلاتی

3.3.5

 • بهبود یوایکس فرم ساز آسان

3.3.4

3.3.3

 • بهبود ساختار ایمیل در فرم ساز آسان

3.3.2

 • تغییر قالب ایمیل
 • بهبود یوایکس فرم ساز آسان

3.3.1

 • افزونه فرم ساز وردپرس از پروتکل SSL برای قسمت فرم آپلود فایل پشتیبانی می کند

3.3.0

 • بهبود سازنده فرم کشیدن ی و رها کردنی

3.2.6

 • حل مشکلاتی

3.2.5

 • افزایش سرعت لودینگ فرم

3.2.4

 • بهبود UI

3.2.3

 • بهبود UI

3.2.2

 • حل مشکلاتی

3.2.1

 • گزینه جدید به فرم ساز اضافه شد : انتقال به صفحه تشکر یا لینک دیگر
 • فرم ورود
 • تغییر قالب ایمیل
 • بهبود سرعت لودینگ

3.2.0

 • تغییر نام جداول پایگاه داده
 • مشکل مربوط به زبان های راست چین حل شد

3.1.1

 • ویژگی فرم های آفلاین
 • بهبود UI

3.1.0

 • بهبود UI
 • تغییر ای پی آی لیست کشورها
 • اضافه شدن ویژگی پرداخت های مکرر

3.0.1

 • بهبود UI
 • فیکس کردن باگ لاگین

3.0.0

 • بهبود UI
 • فرم سفارشی پرداختی وردپرس با کشیدن و رها کردن در افزونه وردپرس فرم ساز آسان بسازید
 • با اضافه کردن درگاه استرایپ فرم سفارشی پرداخت استرایپ بوسیله فرم ساز آسان بسازید
 • فیلد انتخابگر چند موردی پرداختی ، به فرم پرداختی خود اضافه کنید در فرم ساز آسان
 • اضافه کردن فیلد تک انتخابی برای ساخت فرم های پرداختی در افزونه فرم ساز آسان وردپرس
 • اضافه کردن فیلد تک انتخابی برای استفاده در فرم های پرداختی سفارش در فرم ساز آسان
 • اضافه کردن لیست پایین افتادنی برای ساخت فرم های پرداختی در افزونه فرم ساز آسان در وردپرس
 • اضافه کردن فیلد لینک فرم ساز آسان وردپرس
 • اضافه کردن فیلد عنوان در فرم ساز آسان
 • فرم پرداخت Easy Form Builder از این ارزها پشتیبانی می کند:
  USD (دلار ایالات متحده)
  AED (درهم امارات متحده عربی، درهم إماراتی)
  AFN(افغانی افغانی)
  ALL (لک آلبانی)
  AMD (درام ارمنی، Հայկական Դրամ)
  ANG (گیلدر آنتیل هلند، گلدن آنتیلیانس)
  AOA
  (کوانزا آنگولا)
  ARS(پزو آرژانتین، پزو آرژانتین)
  AUD (دلار استرالیا)
  AWG (فلورین Aruban، فلورین Arubaanse)
  AZN (منات آذربایجانی، منات آذربایجانی)
  BAM (مارک قابل تبدیل بوسنی و هرزگوین، Конвертибилна марка)
  BBD (دلار باربادوس)
  BDT (تاکا بنگلادشی، টাকা)
  BGN (لو بلغاری، بلغاری lev)
  BIF (فرانک بوروندا)
  BMD (دلار برمودی)
  BND (دلار برونئی، رینگیت برونئی)
  BOB
  (بولیویایی بولیویانو، بولیویانو)
  BRL* (رئال برزیل، برازیلیرو رئال)
  BSD (دلار باهامیا)
  BWP (پولا بوتسوانا)
  BYN (روبل بلاروس، سفید روبل)
  BZD (دلار بلیز)
  CAD (دلار کانادا، دلار کانادا)
  CDF (فرانک کنگو، فرانک کنگولایس)
  CHF (فرانک سوئیس)
  CLP* (پسوی شیلی، پزو چیلینو)
  CNY (رنمینبی، 人民币)
  COP* (پزو کلمبیا، پزو کلمبیانو)
  CRC* (کاستاریکا کولون، کولون cotarricense)
  CVE* (اسکودوی کیپ ورد، اسکودو کابو-وردیانو)
  CZK (کرون چک، کرون چک)
  DJF* (فرانک جیبوتی، الفرنك الجیبوتی)
  DKK (کرون دانمارک، کرون دانمارک)
  DOP (پزو دومینیکا، پزو دومینیکانو)
  DZD (دینار الجزایر، دینار جزائری)
  EGP (پوند مصر، جنیه مصری)
  ETB (بیر اتیوپی)
  یورو (یورو)
  FJD (دلار فیجی)
  FKP* (پوند جزایر فالکلند)
  GBP (پوند استرلینگ)
  GEL (لاری گرجستان، گرجستان دلار)
  GIP (پوند جبل الطارق)
  GMD (دالاسی گامبیایی)
  GNF* (فرانک گینه، فرانک گینه)
  GTQ* (کوتزال گواتمالا، کوتزال گواتمالتکو)
  GYD (دلار گویان)
  HKD (دلار هنگ کنگ، 港元)
  HNL* (لمپیرا هندوراس، لمپیرا هندورنو)
  HRK (کونا کرواسی، hrvatska kuna)
  HTG (گورد هائیتی، گورد هائیتین)
  HUF (فورینت مجارستان، فورینت مجارستان)
  IDR (روپیه اندونزی)
  ILS (شکل جدید اسرائیل، שקל חדש)
  INR (روپیه هند)
  ISK (کرون ایسلند، کرون)
  JMD (دلار جامائیکا)
  JPY (ین ژاپن، 日本円)
  KES (شیلینگ کنیا، شیلینگ کنیا)
  KGS (سوم قرقیزستانی، Кыргыз сому)
  KHR (ریل کامبوج، រៀលកម្ពុជា/រៀលខ្មែរ)
  KMF (فرانک کومور)
  KRW (وون کره جنوبی، 대한민국 원)
  KYD (دلار جزایر کیمن)
  KZT (تنگه قزاقستانی، Қазақстан теңгесі)
  LAK (لائوس کیپ، ເງີນກີບລາວ)
  LBP (پوند لبنان، Livre libanaise)
  LKR (روپیه سریلانکا، ශ්‍රී ලංකා රුපියල්)
  LRD (دلار لیبریا)
  LSL (لوتی لسوتو)
  MAD (درهم مراکش، ⴰⴷⵔⵀⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ)
  MDL (leu مولداوی، leu moldovenesc)
  MGA (آریاری مالاگاسی، مالگاچ آریاری)
  MKD (دنار مقدونی، دینار)
  MMK (کیات میانمار)
  MNT (مغولی tögrög، منگول төгрөг)
  MOP (پاتاکای ماکانی)
  MRO (اوگویا موریتانیایی، أوقیة موریتانیة)
  MUR (روپیه موریس، Roupie mauricienne)
  MVR (روفیای مالدیو)
  MWK (کواچای مالاوی)
  MXN (پزو مکزیک، پزو مکزیکانو)
  MYR (رینگیت مالزی، رینگیت مالزی)
  MZN (متیکال موزامبیکی، موکامبیکانو متیکال)
  NAD (دلار نامیبیا)
  NGN (نایرا نیجریه)
  NIO (نیکاراگوئه کوردوبا، کوردوبا نیکاراگوئنسه)
  NOK (کرون نروژ، کرون نروژ)
  NPR (روپیه نپال، रुपैयाँ)
  NZD (دلار نیوزیلند)
  PAB (بالبوآ پانامایی، بالبوآ پانامنو)
  PEN (پرو sol، sol peruano)
  PGK (کینای پاپوآ گینه نو)
  PHP (پزو فیلیپین، Piso ng Pilipinas)
  PKR (روپیه پاکستان)
  PLN (Złoty لهستانی، Polski złoty)
  PYG (گوارانی پاراگوئه، گوارانی پاراگوایو)
  QAR (ریال قطر، ريال قطري)
  RON (رومانیایی leu، Leu românesc)
  RSD (دینار صربستان، دینار Cropski)
  روبل (روبل روسیه، Российский рубль)
  RWF (فرانک رواندا، فرانک رواندا)
  SAR (ریال سعودی، ریال سعودی، ريال سعودي)
  SBD (دلار جزایر سلیمان)
  SCR (روپیه سیشلو، روپیه سیشلو)
  SEK (کرون سوئد، کرون svensk)
  SGD (دلار سنگاپور، دلار سنگاپور)
  SHP (پوند سنت هلنا)
  SLL (لئون سیرالئون)
  SOS (شیلینگ سومالی، شیلین سومالی)
  SRD (سورینامی، سورینامی)
  STD (سائوتومه و پرنسیپ دوبرا، دوبرا سائوتومنس)
  SZL (لیلانگنی سوازی)
  THB (بات تایلند، บาทไทย)
  TJS (سومانی تاجیکستانی، Сомонӣ)
  برترین (Tonga Paanga)
  TRY (لیره جدید ترکیه)
  TTD (دلار ترینیداد/توباگو)
  TWD (دلار تایوان)
  TZS (شیلینگ تانزانیا)
  UAH (هریونای اوکراین)
  UGX (شیلینگ اوگاندا)
  UYU (پزوی اروگوئه)
  UZS (سوم ازبکستانی، سومی ازبکستانی)
  VND (ویتنام دونگ)
  VUV (Vanuatu Vatu)
  WST (ساموآ تالا)
  XAF (CFA فرانک BEAC)
  XCD (دلار کارائیب شرقی)
  XOF (فرانک CFA BCEAO)
  XPF (فرانک CFP)
  YER (ریال یمن)
  ZAR (راند آفریقای جنوبی)
  ZMW (کواچای زامبیا)
  IRR (ریال ایران)

2.3.22

 • حل مشکلاتی

2.3.21

2.3.20

2.3.19

2.3.18

2.3.17

 • پیشرفت های جزئی
 • حل مشکلاتی

2.3.16

2.3.14

 • پیشرفت های جزئی

2.3.13

 • اضافه کردن قالب جدید برای فرم تماس با ما
 • پیشرفت های جزئی
 • حل مشکلاتی

2.3.12

2.3.11

 • پیشرفت های جزئی

2.3.10

 • مشکل مربوط به زبان های راست چین حل شد
 • پیشرفت های جزئی

2.3.9

2.3.8

 • حل مشکلاتی

2.3.7

 • اضافه کردن ورودی چند انتخابی به فرم ساز آسان WP
 • پیشرفت های جزئی
 • حل مشکلاتی

2.3.6

 • حل مشکل لودینگ فرم

2.3.5

2.3.4

2.3.3

2.3.2

2.3.1

 • حل مشکلاتی

2.3.0

 • حل مشکلاتی
 • قالب ایمیل

2.2.13

 • پیشرفت های جزئی
 • حل مشکلاتی

2.2.12

 • حل مشکلاتی

2.2.11

 • پیشرفت های جزئی

2.2.10

 • پیشرفت های جزئی
 • حل مشکلاتی

2.2.9

 • پیشرفت های جزئی

2.2.8

 • حل مشکلاتی

2.2.7

 • پیشرفت های جزئی

2.2.6

 • پیشرفت های جزئی
 • حل مشکلاتی

2.2.5

 • پیشرفت های جزئی

2.2.4

 • پیشرفت های جزئی
 • حل مشکلاتی

2.2.2

 • پیشرفت های جزئی

2.2.0

 • گزینه بومی سازی فرم ساز آسان
 • پیشرفت های جزئی

2.1.1

 • پیشرفت های جزئی
 • حل یک مشکل درباره اعتبار سنجی فرم

2.1.0

 • پیشرفت های جزئی
 • افزودن یک فیلد جدید

2.0.16

 • حل کردن مشکل ارسال ایمیل

2.0.15

2.0.14

2.0.13

 • حل مشکلاتی

 • حل مشکلاتی

2.0.12

2.0.9

2.0.11

 • پیشرفت های جزئی

2.0.8

 • مشکل مربوط به زبان های راست چین حل شد

2.0.7

 • حل مشکلاتی

2.0.6

 • پیشرفت های جزئی

2.0.5

 • حل مشکلاتی

2.0.4

 • حل مشکلاتی
 • پیشرفت های جزئی

2.0.3

 • حل مشکلاتی

2.0.2

 • پیشرفت های جزئی

2.0.1

 • پیشرفت های جزئی

2.0.0

 • تغییر یوآی (رابط کاربری ) و یو ایکس (تجربه کاربری)
 • افزودن یک فیلد جدید

1.33.5

 • مشکل مربوط به زبان های راست چین حل شد

1.33.4

 • حل مشکلاتی
 • بومی سازی محافظ اسپم

1.33.3

1.33.2

1.33.1

1.32.9

 • حل مشکلاتی
 • اضافه شدن فرم اشتراک‌نامه

 • حل مشکلاتی

1.32.8

 • حل یک مشکل درباره یوآی
 • غیر فعال شدن کارت فرم اشتراک‌نامه

1.32.7

1.32.6

1.32.5

 • اضافه کردن ویژگی های (فرم ساز ثبت‌نام کاربر)
 • حل مشکلاتی
 • پیشرفت های جزئی

1.32.4

 • اضافه کردن ویژگی جدید (‌فرم ساز ثبت نام)
 • مشکلی حل شد

1.32.3

 • حل یک مشکل درباره اعتبار سنجی فرم

1.32.2

 • اضافه کردن اشتراک‌نامه (خبرنامه) به فرم ساز با قابلیت گرفتن خروجی از لیست مشترکین
 • حل مشکلی درباره وضعیت پیام‌‌های خواننده شده
 • پیشرفت های جزئی

1.32.1

 • حل مشکلی درباره وضعیت پیام‌‌های خواننده شده

1.32.0

1.31.9

1.31.8

 • اضاه کردن امکانات جدید
 • بهبود بومی سازی
 • پیشرفت های جزئی

1.31.7

 • اعتبار سنجی فرم اضافه شد در سمت کلاینت
 • پیشرفت های جزئی
 • وابستگی به جی‌کوئری نسخه 3.5.3 حذف شد

1.31.6

 • اضافه شدن ویژگی راست‌چین.
 • پیشرفت های جزئی
 • مشکل تایید اعتبار ایمیل و تلفن حل شد