ضد هرزنامه

اکیسمت دیدگاه‌های شما و ارسال های فرم تماس شما را در برابر پایگاه‌ داده عظیم…


Automattic 5+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Antispam Bee

Antispam plugin with a sophisticated tool set for effective day to day comment and trackback…


pluginkollektiv 500,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Anti-spam

Anti-spam plugin blocks automatic spam in comments section. No captcha.


CreativeMotion 200,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 1 هفته پیش

Email Address Encoder

A lightweight plugin that protects email addresses from email-harvesting robots, by encoding them into decimal…


Till Krüss 100,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.3.2 بروزرسانی شده در 3 ماه پیش

Math Captcha

کپچا ریاضی یک کپچای 100% موثر برای وردپرس می باشد که با فرم ورود، ثبت…


dFactory 40,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.9.13 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

WordPress Zero Spam

Zero Spam makes blocking spam comments a cinch. Install, activate and enjoy a spam-free site.…


Ben Marshall 30,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 9 ماه پیش

CryptX

No more SPAM by spiders scanning you site for email adresses. With CryptX you can…


Ralf Weber 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.2.5 بروزرسانی شده در 4 ماه پیش

Spam Free WordPress

Todd Lahman's comment spam blocking plugin that blocks automated spam with zero false positives.


Todd Lahman, LLC 10,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.4.21 بروزرسانی شده در 4 سال پیش

Kama SpamBlock

Light and invisible method to block auto-spam when spam comment is posted. Pings and trackbacks…


Kama 8,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.7.16 بروزرسانی شده در 1 سال پیش

WP-Hashcash

Client-side javascript blocks all spam bots. XHTML 1.1 compliant.


Elliott Back 7,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 3.0.5 بروزرسانی شده در 9 سال پیش