تکثیر کننده پست

ابزار پیشرو برای تکثیر کردن نوشته‌ها و برگه‌ها، شامل بازنویسی قدرتمند & amp؛ قابلیت بازنشر


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0 بروزرسانی شده در 1 روز پیش

Duplicate Menu

Easily duplicate your WordPress menus with one click.


Jonathan Christopher 90,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.0 بروزرسانی شده در 5 ماه پیش

Prepare New Version

Create the next version of your post while preserving its already online version.


Lionel POINTET, GLOBALIS media systems 8,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.35 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

Post Cloner

Post cloner allows you to easily make complete duplicates of any post on your site.…


Evan Herman, Ben Rothman 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0 بروزرسانی شده در 4 هفته پیش

Duplicate and Merge Posts

Duplicate existing pages on your site, edit them, and merge them back over the original.…


Exygy, DavidWells, Pllum 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.35 بروزرسانی شده در 7 سال پیش

Limit Post Add-On

Limit-Post is one of the better WordPress post content limiters we have come across, both…


Doc4, Alfonso Sanchez-Paus Diaz, Julian Simon de Castro 900+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.7.6 بروزرسانی شده در 1 سال پیش