تکثیر کننده پست

ابزار پیشرو برای تکثیر کردن نوشته‌ها و برگه‌ها، شامل بازنویسی قدرتمند & amp؛ قابلیت بازنشر


Enrico Battocchi & Team Yoast 4+ میلیون نصب فعال آزمایش‌شده با 6.1.1 بروزرسانی شده در 1 ماه پیش

Duplicate Menu

Easily duplicate your WordPress menus with one click.


Jonathan Christopher 90,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 5.9.0 بروزرسانی شده در 10 ماه پیش

Prepare New Version

Create the next version of your post while preserving its already online version.


Lionel POINTET, GLOBALIS media systems 9,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.0.37 بروزرسانی شده در 8 سال پیش

Post Cloner

Post cloner allows you to easily make complete duplicates of any post on your site.…


Evan Herman, Ben Rothman 3,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 6.0.3 بروزرسانی شده در 6 ماه پیش

Duplicate and Merge Posts

Duplicate existing pages on your site, edit them, and merge them back over the original.…


Exygy, DavidWells, Pllum 1,000+ نصب فعال آزمایش‌شده با 4.1.37 بروزرسانی شده در 8 سال پیش